Агентство недвижимости Чернигова, продажа квартир, аренда офисов
Авторизация
Логин: *
Пароль: *
Регистрация | Забыли пароль?
Добавить объявление
Наши предложения
Информация
Интерактив

Rambler's Top100

Статьи о недвижимости: подробнее

Соцiальнi гуртожитки - крок до запровадження соцiального житла
 

З 1 сiчня 2007 року набув чинностi Закон України „Про житловий фонд соцiального призначення”. Вiдповiдно до його норм постановою Уряду вiд 30 травня ц. р. № 783 затверджено Типове положення про соцiальний гуртожиток для осiб, якi потребують соцiального захисту.

Соцiальний гуртожиток є соцiальним житлом, яке надається громадянам України на час їх перебування на соцiальному квартирному облiку за умови, що таке житло є єдиним мiсцем їх проживання.

Соцiальнi гуртожитки створюються органами мiсцевого самоврядування i перебувають у комунальнiй власностi. Формуються вони шляхом будiвництва нового житла, реконструкцiї iснуючих жилих будинкiв, а також переобладнання нежилих будинкiв у житлi. Також до соцiальних гуртожиткiв може бути вiднесене житло, вилучене на пiдставi судових рiшень або визнане безгосподарним. Органи мiсцевого самоврядування до 1 сiчня 2008 року мають провести iнвентаризацiю та облiк житла, яке може використовуватися як соцiальне.

На соцiальний квартирний облiк громадяни беруться за рiшенням органу мiсцевого самоврядування на пiдставi їх письмової заяви, або за заявою осiб, уповноважених ними на основi письмової довiреностi, завiреної в установленому законом порядку.

До заяви про взяття на соцiальний квартирний облiк додаються документи, якi пiдтверджують обґрунтованiсть визнання у встановленому порядку громадянина малозабезпеченим та таким, що потребує надання соцiального житла. Вичерпний перелiк таких документiв встановлюється органом мiсцевого самоврядування, який здiйснює взяття на соцiальний квартирний облiк.

Орган мiсцевого самоврядування укладає з громадянином, для якого соцiальне житло є єдиним мiсцем проживання, договiр найму жилого примiщення у соцiальному гуртожитку. Вiдмова у взяттi громадян на соцiальний квартирний облiк може бути оскаржена в судовому порядку.

Користування соцiальним житлом є платним. Плата за соцiальне житло складається з плати, яка вноситься безпосередньо наймачем, та державної допомоги, що надається вiдповiдно до закону. При встановленнi розмiру плати за соцiальне житло враховуються середньомiсячний сукупний дохiд наймача та членiв його сiм’ї за попереднiй рiк з розрахунку на одну особу, вартiсть майна, що знаходиться у власностi громадянина та членiв його сiм’ї, iншi обставини, якi безпосередньо впливають на майновий стан громадянина, загальна площа житла, кiлькiсть осiб, якi в ньому проживають, перелiк отриманих житлово-комунальних послуг, мiсце розташування жилого будинку.

Плата за житло, яка вноситься безпосередньо наймачем соцiального житла, не повинна перевищувати 20% сукупного доходу наймача та членiв його сiм’ї, якi проживають разом з ним.

Проблема забезпечення житлом залишається однiєю з найбiльш гострих. Майже третина громадян України проживає в непридатних для цього примiщеннях та застарiлих будiвлях. Реальнi можливостi полiпшити житловi умови безоплатно або за доступну плату мають у середньому лише 1,5 – 2% сiмей, якi перебувають на квартирному облiку i користуються правом позачергового i першочергового отримання житла.

Запровадження соцiальних гуртожиткiв покращить умови проживання осiб, якi потребують соцiального захисту, створить умови для їх проживання вiдповiдно до соцiальних стандартiв, пiдвищить активнiсть цiєї частини населення у суспiльному життi.

Україна - на порозi СОТ

Пiсля схвалення Урядом ще одинадцяти законопроектiв, необхiдних для вступу до СОТ, та прийняття їх Верховною Радою Україна постала на порозi Свiтової органiзацiї торгiвлi. Про це заявив Мiнiстр економiки Анатолiй Кiнах. Серед недавно прийнятих документiв – «Про внесення змiн до Закону «Про податок на додану вартiсть»; «Про створення, випробування, транспортування i використання генетично модифiкованих органiзмiв»; «Про внесення змiн до Закону України «Про страхування»; «Про внесення змiн до Закону «Про митний тариф України»; «Про внесення змiн до Закону «Про безпеку i якiсть продовольчих продуктiв»; «Про внесення змiн до Закону «Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур»; «Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв i напiвфабрикатiв з їхнiм використанням»; «Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв»; «Про внесення змiн до Закону України «Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi»; «Про внесення змiн до Закону «Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi»; «Про внесення змiн до Цивiльного кодексу» (Закон стосується знищення пiратських товарiв та обладнання).
Завдяки зменшенню втрат вiд дискримiнацiйних заходiв, що складають 2-3 мiльярди доларiв на рiк, вiд вступу до СОТ виграють насамперед експортнозорiєнтованi галузi економiки. Українськi споживачi виграють вiд збiльшення асортименту товарiв, пiдвищення їхньої якостi та зниження цiни. Пiдвищення платоспроможностi населення вплине на рiст виробництва та полiпшення соцiально-економiчних показникiв країни. Та найголовнiшим ефектом, пов’язаним зi вступом України до СОТ, стане поява додаткових стимулiв для проведення необхiдних внутрiшнiх реформ. Створення цивiлiзованих умов конкуренцiї стимулюватиме прискорення структурних реформ, даючи поштовх для пiдвищення конкурентностi економiки. Цьому сприятиме приведення українського законодавства в сферi податкiв, митного регулювання, регулювання у сферi послуг, в охоронi iнтелектуальної власностi вiдповiдно до норм i правил СОТ.

Досвiд рiзних країн свiдчить, що швидкiсть вступу до СОТ залежить вiд полiтичної волi влади й рiвня професiоналiзму людей, яким доручено вести переговорний процес. Багаторiчнi переговори, пов’язанi зi вступом України до СОТ, можуть свiдчити не тiльки про недостатню увагу до цього процесу з боку влади, а й про слабкiсть реформ у нацiональнiй економiцi. I тiльки нинiшнiй Уряд змiг впритул наблизити Україну до вступу до цiєї органiзацiї.

Ще в травнi цього року в Мiнекономрозвитку Росiї сумнiвалися, що Україна через внутрiшню кризу зможе прийняти потрiбний пакет документiв.

«Малоймовiрно, що Україна через нинiшнiй стан парламенту зможе завершити приведення нацiонального законодавства у вiдповiднiсть iз нормами СОТ i ратифiкувати пiдсумковий документ, – сказав на всеросiйськiй конференцiї представникiв малих пiдприємств заступник директора департаменту торгових переговорiв Мiнiстерства економiчного розвитку Росiйської Федерацiї Андрiй Кушнiренко. – Таким чином, Україна в’їжджає в 2008 рiк. Однак, якщо Україна все ж таки зможе приєднатися до органiзацiї ранiше за Росiю, то вона одержить право iнiцiювати проведення двостороннiх переговорiв, що може ускладнити вступ Росiї до СОТ. Як вiдомо, завжди найтяжче проводити переговори з друзями та сусiдами».

Однак Україна, всупереч зарубiжним прогнозам, подолавши полiтичну кризу, прийняла останнiй пакет законiв, який впритул наближує державу до вступу в СОТ. I якщо в липнi цього року робоча група Свiтової органiзацiї торгiвлi схвалить звiт України про виконання вимог для її вступу, то до кiнця 2007 року наша держава буде прийнята до цiєї органiзацiї. В такому випадку процедура прийняття України до СОТ може розпочатись у вереснi 2007 року.

«Будемо сподiватися, що до кiнця поточного року настане диво, це буде майже як друге пришестя, коли Україна вступить до СОТ», – заявив глава МЗС України Арсенiй Яценюк.

Ранiше було досягнуто домовленостi щодо заборгованостi України перед Киргизстаном у розмiрi 26 мiльйонiв доларiв. Цей борг було визнано корпоративним, а не державним. Вiдтак знято останню зовнiшню перепону для вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi.

За прогнозами Мiнекономiки, пiсля вступу України до СОТ вiтчизняну економiку чекає додатковий прирiст на 2% i зрiст прибуткiв населення на 3% за рахунок подорожчання вартостi працi.

«За песимiстичними прогнозами це 1,5 мiльярда гривень, а за оптимiстичним – 4 мiльярди гривень», – так оцiнив вигоди вiд вступу до СОТ Вiце-прем’єр-мiнiстр України Дмитро Табачник.

Департамент комунiкацiй влади та громадськостi Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України


НОВОСТИ
Все новости
07.06.2021
Як заробити на перепродажу квартири в новобудові – поради Сергія Степенка
07.06.2021
Тысячи семей окажутся под угрозой выселения из кредитного жилья
13.10.2020
Коттедж по цене двухкомнатной квартиры в Киеве
08.10.2020
Долгострои и банкротства. Что ждет рынок недвижимости
08.10.2020
Что будет с ценами на съемное жилье в Киеве
09.06.2020
Падение, карантинные скидки и перспективы: что происходит на рынке недвижимости Киева
09.06.2020
Бесплатная оценка недвижимости в Украине, как это будет?
11.05.2020
Боротися з довгобудами допоможе загальний реєстр всієї первинної нерухомості
11.05.2020
В Украине планируют внедрить эффективную систему оценки недвижимости
11.05.2020
В Киеве ожидается всплеск покупок новых квартир - эксперт